banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Právna poradňa

V našej právnej poradni sa venujeme riešeniu Vašich právnych problémov. Z otázok čitateľov vyberáme aktuálne témy z oblasti poľovníctva, ktoré spracúvame formou otázok a odpovedí alebo článkov na danú tému. 

Máte právne problémy alebo právne otázky súvisiace s poľovníctvom a výkonom práva poľovať? U nás máte možnosť bezplatne položiť otázku našim právnym poradcom a to prostredníctvom online formulára. Vybrané otázky čitateľov zverejňujeme spolu s odpoveďami v anonymnej forme.

Komu patrí zver usmrtená na ceste, ktorá tvorí hranicu poľovných revírov?

Otázka:

Komu patrí lesná zver usmrtená motorovým vozidlom na ceste II. triedy, ktorá tvorí hranicu medzi dvomi poľovnými revírmi?

Odpoveď:

Podľa zákona o poľovníctve sú cesty I., II. a II. triedy považované za nepoľovné plochy. Pozemky zabraté telesom cesty teda nepatria do žiadneho poľovného revíru a nie je možné na nich vykonávať právo poľovníctva, ktoré zahŕňa aj právo privlastniť si usmrtenú zver nachádzajúcu sa na poľovných pozemkoch tvoriacich poľovný revír. Situáciu, kedy sa usmrtená zver nájde na nepoľovnej ploche rieši zákon o poľovníctve tak, že takúto zver dáva do vlastníctva užívateľovi poľovného revíru, ktorý je najbližšie danej nepoľovnej ploche. V našom prípade cesta tvorí hranicu medzi dvomi poľovnými revírmi. Usmrtená zver teda bude patriť užívateľovi poľovného revíru, ktorý sa nachádza na tej strane cesty, kde bola usmrtená zver nájdená resp. zrazená motorovým vozidlom.

18.03.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Upozornenie

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej ako „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov a nemožno ich považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Autorské diela sa poskytujú ako informatívne, právne nezáväzné a za ich obsah zodpovedá autor. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov a spoločnosť WM TRAVEL, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu autorských diel.

banner right