banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Právna poradňa

V našej právnej poradni sa venujeme riešeniu Vašich právnych problémov. Z otázok čitateľov vyberáme aktuálne témy z oblasti poľovníctva, ktoré spracúvame formou otázok a odpovedí alebo článkov na danú tému. 

Máte právne problémy alebo právne otázky súvisiace s poľovníctvom a výkonom práva poľovať? U nás máte možnosť bezplatne položiť otázku našim právnym poradcom a to prostredníctvom online formulára. Vybrané otázky čitateľov zverejňujeme spolu s odpoveďami v anonymnej forme.

Môže si vlastník lesného pozemku ponechať zhod parožia nájdený na svojom pozemku?

Otázka:

Som vlastníkom malého 10 hektárového lesného pozemku, na ktorom som našiel zhod jelenieho parožia. Môžem si ako vlastník pozemku nájdené parožie ponechať?

Odpoveď:

Aj keď sa to môže zdať nelogické, zhody parožia nepatria vlastníkovi pozemku, na ktorom sa tieto našli. Súčasný zákon o poľovníctve totiž zhod parožia považuje za tzv. vedľajší produkt zo zveri, ktorý je oprávnený si privlastniť len užívateľ poľovného revíru do ktorého patria pozemky, na ktorých sa zhod našiel. Ak tieto pozemky nie sú zaradené do žiadneho poľovného revíru, resp. ak tvoria nepoľovnú plochu, patrí zhod užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Užívateľ poľovného revíru je ale oprávnený udeliť oprávnenie zbierať a privlastniť si nájdené zhody parožia ďalším osobám formou osobitnej „povolenky“ vydanej podľa § 53 zákona o poľovníctve. Ak teda chcete zbierať a privlastňovať si zhody parožia nájdené na svojom lesnom pozemku je nevyhnutné, aby Vám na tútu činnosť udelil užívateľ poľovného revíru povolenie.   

25.03.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Ktorá obvodná poľovnícka komora vydá cudzincovi poľovný lístok?

Otázka:

Ktorá obvodná poľovnícka komora je príslušná na vydanie poľovného lístku pre cudzinca, ktorý si u nás objednal poplatkový odstrel zveri? 

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve vydáva poľovné lístky obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt. Bohužiaľ, pravidlá vydávania poľovných lístkov sú v zákone o poľovníctve upravené neúplne a zákon vôbec nerieši situáciu, ktorá nastala vo Vašom prípade, t.j. ak je žiadateľ o poľovný lístok cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. V danom prípade preto odporúčame obrátiť sa na obvodnú poľovnícku komoru, v ktorej obvode sa nachádza Váš poľovný revír so žiadosťou o odborné usmernenie v tejto veci. 

18.03.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Môže nám vlastník lesných pozemkov obmedzovať vjazd motorovými vozidlami do lesa, ktorý patrí do nášho poľovného revíru?

Otázka:

Je vlastník lesných pozemkov zahrnutých do poľovného revíru oprávnený obmedzovať vjazd motorovými vozidlami na tieto pozemky členom poľovného združenia, ktoré je užívateľom poľovného revíru?

Odpoveď:

Poľovnému združeniu, ktoré má v užívaní poľovný revír, patrí podľa zákona o poľovníctve oprávnenie vykonávať právo poľovníctva na všetkých pozemkoch, ktoré sú podľa rozhodnutia obvodného lesného úradu (okresného úradu) začlenené do súboru pozemkov tvoriacich daný poľovný revír. Právo poľovníctva zahŕňa okrem iného aj právo využívať v nevyhnutnej miere všetky poľovné pozemky tvoriace daný revír, vrátane poľných a lesných ciest, a to pre účely starostlivosti, ochrany ale aj lovu zveri. Na členov poľovného združenia – užívateľa poľovného revíru, sa teda pri výkone práva poľovníctva nevzťahuje všeobecný zákaz vjazdu motorovými vozidlami na lesné pozemky vyplývajúci z ustanovení zákona o lesoch. Inými slovami, vlastník lesných pozemkov nesmie členom poľovného združenia brániť vstupovať na jeho lesné pozemky motorovými vozidlami, pokiaľ je vjazd motorovým vozidlom na lesné pozemky potrebný pre výkon práva poľovníctva, t.j. starostlivosť, ochranu ale aj lov zveri.

18.03.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Upozornenie

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej ako „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov a nemožno ich považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Autorské diela sa poskytujú ako informatívne, právne nezáväzné a za ich obsah zodpovedá autor. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov a spoločnosť WM TRAVEL, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu autorských diel.

banner right