banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Právna poradňa

V našej právnej poradni sa venujeme riešeniu Vašich právnych problémov. Z otázok čitateľov vyberáme aktuálne témy z oblasti poľovníctva, ktoré spracúvame formou otázok a odpovedí alebo článkov na danú tému. 

Máte právne problémy alebo právne otázky súvisiace s poľovníctvom a výkonom práva poľovať? U nás máte možnosť bezplatne položiť otázku našim právnym poradcom a to prostredníctvom online formulára. Vybrané otázky čitateľov zverejňujeme spolu s odpoveďami v anonymnej forme.

Zrušenie spoluvlastníctva ku pozemkom

Otázka:

So vzdialenými príbuznými máme v spoluvlastníctve les. Čo máme urobiť, keď nechceme v tomto stave zotrvať?

Odpoveď:

Vaše spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti (stavbe alebo pozemku, teda aj ku lesnému pozemku) môžete zrušiť dohodou, ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie vykoná na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Platí princíp, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v spoluvlastníctve proti svojej vôli.

Podľa znenia Občianskeho zákonníka sa spoluvlastníci môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

Zrušenie spoluvlastníctva dohodou je považované za rýchlu a zároveň najmenej nákladnú formu zrušenia spoluvlastníctva. Vyžaduje, aby sa spoluvlastníci zhodli na spôsobe, akým svoje spoluvlastníctvo vyporiadajú. Účastníkmi takejto dohody musia byť všetci podieloví spoluvlastníci a dohoda sa musí týkať celej veci. V dohode musia spoluvlastníci dojednať niektorý zo spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva. Do úvahy prichádza rozdelenie veci, ak je delenie veci reálne možné alebo častejšie dohoda o tom, ktorý spoluvlastník nadobudne celú vec a akú výšku náhrady ostatným spoluvlastníkom vyplatí.

Zákonné opatrenia proti drobeniu pozemkov  stanovujú, že nie je možné reálne deliť pozemky pod určenú výmeru. Tak nesmie vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov (poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov a viníc nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce) pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Ak k dohode nedôjde, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Ak je to možné, súd vec rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov. Reálne rozdelenie veci prichádza do úvahy vtedy, ak je nehnuteľnosť fakticky a funkčne deliteľná.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Takéto prikázanie veci spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú, prichádza do úvahy vtedy, keď reálne rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti nie je možné. Súd pritom prihliadne na to, aby sa vec mohla účelne využiť.

Ak nastane situácia, že žiaden zo spoluvlastníkov vec nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa ich podielov.

Prax ukázala, že zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva pred súdom môže byť proces zdĺhavý, najmä v prípade veľkého počtu spoluvlastníkov.

Súdny poplatok za zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva činí 6% z ceny podielu, ktorý navrhovateľ v konaní  žiada. Ak je to vzhľadom na vzťahy medzi spoluvlastníkmi možné, odporúčam zvoliť možnosť zrušenia spoluvlastníctva dohodou, inak je potrebné obrátiť sa na súd.

30.04.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Zastupovanie jedného člena poľovného združenia iným členom na základe plnomocenstva.

Otázka:

Môže člen poľovného združenia písomne splnomocniť iného člena na zastupovanie na členskej schôdzi pre všetky právne úkony vrátane hlasovania? Akú váhu má takéto plnomocenstvo? Musí byť podpis na takomto plnomocenstve úradne overený? 

Odpoveď:

Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorým vyhlasuje voči tretím osobám, že splnomocnil inú osobu (splnomocnenca, resp. zástupcu), aby ho v rozsahu uvedenom v plnomocenstve zastupovala. Plnomocenstvo môže byť udelené ako všeobecné (generálne), ktoré sa vzťahuje na všetky právne úkony, alebo ako osobitné (špeciálne), ktoré oprávňuje zástupcu iba k jednotlivému právnemu úkonu, niekoľkým špecifikovaným právnym úkonom, prípadne k opakujúcim sa právnym úkonom určitého druhu. Plnomocenstvo nie je možné udeliť osobe, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony a tiež osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami splnomocniteľa.

Vo všeobecnosti nič nebráni tomu, aby člen poľovného združenia udelil písomné plnomocenstvo inému členovi toho istého poľovného združenia na zastupovanie pri všetkých právnych úkonoch vykonávaných na členskej schôdzi vrátane hlasovania. Pokiaľ udelenie takéhoto plnomocenstva zakazujú stanovy Vášho poľovného združenia, zastávame názor, že takéto ustanovenie stanov je neplatné, pretože stanovy nemôžu platne vylúčiť udelenie plnomocenstva na zastupovanie navzájom medzi členmi poľovného združenia.

Ak písomne udelené plnomocenstvo spĺňa všetky zákonné kritériá pre platný a účinný právny úkon, je takéto plnomocenstvo záväzné pre všetky tretie osoby, ktorým bolo predložené. Overenie podpisu na písomnom plnomocenstve sa vo všeobecnosti nevyžaduje, ale ak je takáto povinnosť uvedená v stanovách Vášho poľovného združenia, považujeme za potrebné túto povinnosť rešpektovať.  

28.04.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Koľko kníh návštev musí viesť užívateľ poľovného revíru?

Otázka:

Koľko kníh návštev musí viesť užívateľ poľovného revíru?

Odpoveď:

Knihu návštev musí viesť každý užívateľ poľovného revíru v papierovej alebo elektronickej forme, ako dokument v ktorom sa evidujú všetky návštevy, resp. vstupy do poľovného revíru so zbraňou učenou na poľovné účely prípadne s poľovným dravcom. Počet kníh návštev pre poľovný revír nie je limitovaný. Vyhláška č. 344/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákona o poľovníctve, len určuje, že ak vedie užívateľ poľovného revíru viac kníh návštev, tieto musia byť založené na presne vymedzené časti poľovného revíru, aby každý poľovník, ktorý chce vstúpiť do poľovného revíru vedel do ktorej knihy návštev sa má zapísať.   

25.03.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Upozornenie

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej ako „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov a nemožno ich považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Autorské diela sa poskytujú ako informatívne, právne nezáväzné a za ich obsah zodpovedá autor. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov a spoločnosť WM TRAVEL, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu autorských diel.

banner right