banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Právna poradňa

V našej právnej poradni sa venujeme riešeniu Vašich právnych problémov. Z otázok čitateľov vyberáme aktuálne témy z oblasti poľovníctva, ktoré spracúvame formou otázok a odpovedí alebo článkov na danú tému. 

Máte právne problémy alebo právne otázky súvisiace s poľovníctvom a výkonom práva poľovať? U nás máte možnosť bezplatne položiť otázku našim právnym poradcom a to prostredníctvom online formulára. Vybrané otázky čitateľov zverejňujeme spolu s odpoveďami v anonymnej forme.

Vyklad zakona c.190/2003

Otázka:

 

Dobrý deň. Chceme Vás požiadať o výklad paragrafu 28 zákona č.190/2003. Konkrétne, môžem prepravovať zbraň do miesta určenia (poľovný revír) v kabíne osobného automobilu bez puzdra? Samozrejme strelivo nie je v hlavni ani v nábojovej komore. V batožinovom priestore prevážame väčšinou poľovného psa.        

Odpoveď:

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu pri preprave zbrane do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, upravuje § 28 ods. 1 písmeno m) Zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

Podľa § 28 ods. 1 písmeno m) Zákona č. 190/2003 Z.z., je držiteľ zbrojného preukazu  povinný  prepravovať zbraň len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu.

Toto zákonné ustanovenie zdanlivo ponúka viac možností výkladu, ohľadom toho, v ktorých prípadoch má byť prepravovaná zbraň uložená v puzdre alebo v batožinovom priestore.

Zastávame ten názor, že jediný správny výklad tohto ustanovenia je taký, ktorý zabezpečí čo najvyšší stupeň ochrany života a zdravia osôb, teda že zbraň musí byť vždy uložená v puzdre alebo v batožinovom priestore. Ak teda zbraň nie je v batožinovom priestore, musí byť prepravovaná v puzdre, bez ohľadu na to, či je alebo nie je zásobník v zbrani, samozrejme bez streliva. Povinnosť prepravovať zbraň v puzdre tak bude platiť aj pre prípad, ak sa zbraň prepravuje do miesta poľovného revíru v kabíne osobného motorového vozidla. Táto povinnosť sa končí po dosiahnutí miesta, kde je držiteľ oprávnený túto zbraň používať.

Platí teda,  že zbraň sa môže prepravovať len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane. Strelivo nesmie byť v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani. Povinnosť, aby prepravovaná zbraň bola uložená v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla stanovil zákon pre všetky prípady, okrem držiteľa skupiny A zbrojného preukazu. 

Je vhodné si tiež pripomenúť, že držiteľ zbrojného preukazu nesmie ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle,  ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.

Ak sa preváža poľovný pes, ide o prepravu  živých zvierat a nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky. Taktiež je pri preprave poľovných psov nutné predchádzať situáciám, ktoré by mohli byť považované za týranie zvierat.

 

 

18.11.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Náhrada škody na motorovom vozidle po zrážke so zverou

Otázka:

Cez náš poľovný revír vedie cesta I. triedy, ktorá pretína migračný koridor zveri. Dochádza tu preto k pomerne častým zrážkam motorových vozidiel s migrujúcou zverou. Môže majiteľ motorového vozidla, ktoré bolo poškodené zrážkou so zverou požadovať od nášho poľovného združenia náhradu spôsobenej škody?

Odpoveď:

Podľa zákona o poľovníctve nie je užívateľ poľovného revíru (napr. poľovné združenie) povinný uhradiť škodu, ktorá bola spôsobená zverou na tzv. nepoľovných plochách. Keďže pozemky tvoriace nepoľovné plochy nepatria do žiadneho poľovného revíru a nie je možné na nich vykonávať právo poľovníctva, je logické, že zákon oslobodzuje užívateľov poľovných revírov od povinnosti nahradiť škody spôsobené zverou na týchto pozemkoch. Za nepoľovné plochy pritom zákon o poľovníctve považuje (okrem iného) aj diaľnice a cesty I., II. a II. triedy. Ak teda v dôsledku zrážky so zverou dôjde k poškodeniu motorového vozidla idúceho po ceste I. triedy, ktorá pretína Váš poľovný revír, nie je Vaše poľovné združenie povinné majiteľovi poškodeného motorového vozidla nahradiť škodu spôsobenú zverou pri takejto zrážke. 

02.06.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Pytliactvo

Otázka:

Viete nám vysvetliť, čo máme chápať pod trestným činom pytliactva?

Odpoveď:

Trestný zákon postihuje pytliactvo na území Slovenskej republiky trestom odňatia slobody až na dva roky.

Takto môže byť potrestaný ten, kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom. Potrestaný môže byť tiež ten, kto ukryje, prechováva, alebo prevedie na seba prípadne na inú osobu zver alebo ryby neoprávnene ulovené, či nájdené. Takto trestný zákon definuje skutkovú podstatu trestného činu pytliactva.

Ku tomu treba vysvetliť, že lov zveri alebo rýb je každá činnosť, ktorá smeruje ku skoleniu alebo chyteniu zvere alebo rýb. Za lov zveri sa považuje aj činnosť smerujúcu k vyhľadávaniu zvere za účelom jej odchytu alebo odstrelu. Nie je pritom rozhodné, či sa pytliak dostal do kontaktu so zverou, nezáleží na tom, či si ulovenú zver páchateľ aj ponechal, pytliactvom je už samotný nepovolený lov zveri či rýb.

Nepovolený lov zveri je každý taký lov, ktorý sa vymyká regulácii výkonu poľovného práva podľa zákona o poľovníctve. Preto je dôležité dodržiavať aj tieto zákonné povinnosti:

-   každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a tiež zbrojný preukaz a preukaz zbrane,

-   každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru.

Pytliačiť sa nesmie na tie druhy zvierat, ktoré definuje zákon o poľovníctve. Ten právny predpis za zver považuje populáciu voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe číslo 1 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, medzi ne patrí najmä zver pernatá (napríklad bažant jarabý, bažant poľovný, hus divá, kačica divá a mnohá ďalšia pernatá zver), zver srstnatá (ako napríklad daniel škvrnitý, diviak lesný, jeleň lesný, králik divý, muflón lesný, srnec lesný, zajac poľný, bobor vodný a mnohé ďalšie), zver raticová, zver malá (zver bažantia, zajačia a jarabičia), zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu (zver raticová, zver malá a jariabok lesný), veľké šelmy ako medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a šakal zlatý, a tiež krkavcovité vtáky: havran čierny, kavka tmavá, krkavec čierny, vrana túlavá, straka čiernozobá, sojka škriekavá.

Zver možno loviť iba v čase jej lovu, oproti tomu v čase ochrany zveri možno zver loviť iba na základe zvláštneho povolenia alebo vydanej výnimky.

Trestný zákon však stanovuje aj vyššie postihy vo forme dlhšieho trestu odňatia slobody v týchto prípadoch:

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin pytliactva

a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,

b) v malom rozsahu (t.j. nad hodnotu 266 eur), alebo

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin pytliactva

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) vo väčšom rozsahu (t.j. najmenej v hodnote 2660 eur), alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha trestný čin pytliactva v značnom rozsahu (značný rozsah je hodnota aspoň 26 600 eur), na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha trestný čin pytliactva vo veľkom rozsahu (t.j. rozsah najmenej 133 000 eur).

 

 

02.05.2014 | JUDr. Pavol Kollár, JUDr. Branislav Jurga, JUDr. Martin Palkovič

Upozornenie

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej ako „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov a nemožno ich považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Autorské diela sa poskytujú ako informatívne, právne nezáväzné a za ich obsah zodpovedá autor. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov a spoločnosť WM TRAVEL, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu autorských diel.

banner right