banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Tipy pre vás

VI. medzinárodná konferencia

VI. medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia  VI. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 a jubileá: 50 rokov Odboru výživy a 20 rokov Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri 

Odbor výživy, NPPC-VÚŽV Nitra a Stredoeurópsky  inštitút ekológie zveri Brno, Viedeň, Nitra v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Technickou univerzitou vo Zvolene a Odborom živočíšnej výroby SAPV, usporiadali v Nitre dňa 01.02.2018, po šiesty krát medzinárodnú konferenciu  „Významné aspekty v chove raticovej zveri“. Hlavnými témami ročníka boli výživa a zdravie raticovej zveri. Podujatie sa konalo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriely Matečnej. Na podujatí sa zúčastnilo 210 zástupcov štátnej správy, poľovníkov, lesníkov, farmárov, zástupcov sfér výskumu a ďalších záujemcov o problematiku raticovej zveri.

Podujatie otvorila generálna riaditeľka NPPC Ing. Zuzana Nouzovská. Poukázala na  význam riešenia vybraných problémov týkajúcich sa raticovej zveri a zaželala podujatiu úspešný priebeh. Ing. Matúš Rajský, PhD., vedúci Odboru výživy, NPPC-VÚŽV Nitra - predseda prípravného výboru konferencie, v úvodnom príhovore privítal domácich aj zahraničných hostí, prednášateľov a všetkých účastníkov podujatia. Pripomenul, že rok 2018 je významným medzníkom v histórii VÚŽV Nitra ako aj Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, Brno, Viedeň, Nitra, a to z dôvodu, že Odbor výživy oslavuje 50. výročie a Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie raticovej zveri, ktoré je súčasťou Odboru výživy, oslavuje 20. výročie vzniku. Vznik Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri podnietil pred dvadsiatimi rokmi záujem praxe ale aj vedeckých kruhov o precízny chov raticovej zveri so zameraním na problematiku výživy a správneho prikrmovania vo vzťahu k jej zdraviu, kvalite a otázkam škôd na kultúrach. Pracovisko je spoločnou experimentálnou bázou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra a Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra a organizačne je začlenené v Odbore výživy v Lužiankach pri Nitre. Iniciátormi založenia pracoviska boli MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., riaditeľ  Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, Brno, Viedeň, Nitra  a prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., vtedajší riaditeľ Ústavu výživy VÚŽV Nitra. Od roku 2003 je vedúcim pracoviska Ing. Matúš Rajský, PhD. 

Prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD. a predseda prípravného výboru konferencie Ing. Matúš Rajský, PhD.

Po otvorení konferencie sa prihovoril účastníkom podujatia riaditeľ Odboru živočíšnej výroby, Ing. Peter Juhász, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a za Slovenskú poľovnícku komoru Bratislava, prezident, Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorý vyslovil poďakovanie predsedovi prípravného výboru Ing. Matúšovi Rajskému, PhD. za založenie a organizovanie tejto medzinárodnej konferencie.    

Organizátori konferencie predstavili novú knižnú publikáciu Potreba živín pre srnce a národná databáza krmív (2017), ktorá nadväzuje na publikáciu Potreba živín pre jeleniu zver (2015) a Výživa oviec a kôz (2014). Príspevky boli publikované v recenzovanom zborníku, z ktorého vyberáme: Ing. Bibiana Kapustová, riaditeľka Odboru poľovníctva, MPRV SR prezentovala tému: Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR z pohľadu raticovej zveri, kde okrem iného uviedla, že v súvislosti s cieľom znížiť stavy raticovej zveri koncepcia navrhuje aj viaceré zmeny v zákone č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Otvorenie konferencie. Zľava Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka NPPC, Ing. Matúš Rajský, PhD., vedúci Odboru výživy, Prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., Ing. Bibiana Kapustová, riaditeľka Odboru poľovníctva, MPRV SR, Ing. Peter Juhász, riaditeľ Odboru živočíšnej výroby, MPRV SR

V súvislosti s hrozbou šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri je nanajvýš potrebné radikálne pristúpiť k zníženiu stavov diviačej zveri. V tejto súvislosti sa v koncepcii navrhnutý cieľový NKS javí ako vysoký a bude potrebné ho prehodnotiť. Ministerstvo vydalo mimoriadne povolenie lovu dospelých diviakov a diviačic v čase ochrany, takže v roku 2018 je možné loviť na Slovensku diviačiu zver po celý rok bez ohľadu na vek a pohlavie. V príspevku: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., MVDr. Martin Chudý: Africký mor ošípaných – situácia na Slovensku a v Európe, sa uvádza, že ak chceme čo najskôr efektívne odhaliť cirkuláciu vírusu AMO na Slovensku prioritu zohráva pasívny dohľad a monitoring. V súčasnej dobe je vysoko nepravdepodobné, aby sme prvý prípad AMO diagnostikovali u uloveného diviaka alebo živej ošípanej, preto sa naša pozornosť sústreďuje na odber vzoriek od uhynutých zvierat.

V príspevku: MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri Viedeň, Rakúsko: Problematika zimného kŕmenia raticovej zveri a jeho budúcnosť z hľadiska súčasných trendov v Nemecku a Rakúsku, odznelo aj: "V celé řadě německých spolkových zemí je  zimní krmení spárkaté zvěře buď přímo zakázáno nebo značně omezeno. Obdobný trend je také v Rakousku, kde zejména při novelizaci lovecké legislativy se ke krmení zvěře přistupuje stále restriktivněji. Jako argument je uváděno to, že zvěř v důsledku přirozené adaptace na zimní podmínky krmení nepotřebuje, a že naopak předkládání krmiv zvěři vede k dalšímu narušení přírozených regulačních procesů v přírodě. V souvislosti s problematikou škod na lesních porostech  se opět často poukazuje na nebezpečí, že pokud je  krmení nesprávně prováděno, může to mít za následek  zvýšenou intenzitu okusu a ohryzu dřevin. V této souvislosti je třeba poukázat i na výsledky vyšetřování uhynulé srnčí zvěře v Rakousku, podle nichž má výskyt zažívacích poruch u srnčí zvěře v důsledku nadměrného předkládání jadrných krmiv největší podíl na úmrtnosti u tohoto druhu zvěře během zimního období".

Mg. Anita Upite, redaktorka časopisu „Medíbas, Makškeréšana, Daba, Latvia“ Poľovníctvo, rybárstvo, príroda, Lotyšsko: Úspechy a pochybenia v manažmente zveri v Lotyšsku: autorka rozdelila manažment poľovnej zveri v Lotyšsku  do dvoch častí:

  • úspešne obdospodarované druhy (+) a
  • menej úspešne obhospodarované druhy (-).

Do prvej skupiny (+) zaradila srnčiu a jeleniu zver, rysa a vlka. Do druhej skupiny (-) losiu, diviačiu zver a bobra.

Sergey Aliskerov, riaditeľ spoločnosti Deerland, Ruská federácia: Zvernicové a farmové chovy raticovej zveri v Rusku, vo vzťahu k výžive uviedol, že v Rusku zatiaľ neboli vypracované  návody o racionálnom kŕmení raticovej zveri. Pritom v súčasnosti rastie záujem o údaje týkajúce sa potreby krmív jeleňovitých a ďalších kopytníkov využiteľné na účely ich efektívneho kŕmenia na farmách. V najbližších rokoch bude presná výživa a kŕmenie  predstavovať limitujúci faktor úspechu.

Dr. Marijana Maslovaric, Belehrad, Srbsko: Využitie jablčných výliskov na kŕmenie zveri: v príspevku sa uvádza, že čerstvé, silážované a sušené jablčné výlisky môžu vo výžive zveri nahradiť kukuricu a iné obilniny.

Ing. Milan Suk, PhD., riaditeľ, Vojenské lesy a statky, divize Karlovy Vary, Česká republika: Telemetrické sledovanie jelenej zveri v Doupovských horách – vplyv poľovníckeho manažmentu: v príspevku boli zdôraznené rozdiely v správaní, návšteve kŕmnych zariadení jeleňou zverou vo vzťahu k systému poľovníckeho manažmentu, napr. lovu.

Doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD., TU vo Zvolene: Fibropapilomatóza srnčej zveri na Slovensku: počas sedemnásť ročnej expanzie tejto nádorovej choroby u srnčej zveri sa ochorenie rozšírilo  na polovicu územia Slovenskej republiky. Metódy liečby tohto ochorenia pri srnčej zveri vo voľnej prírode nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané. Významný je odlov všetkým jedincov, ktorí vykazujú klinické príznaky ochorenia.

Ing. Matúš Rajský, PhD., vedúci Odboru výživy, NPPC-VÚŽV Nitra: Výstupy z výskumu Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri na Odbore výživy, uviedol, že na pracovisku boli vybudované experimentálne zariadenia s chovom srnčej, jelenej a v súčasnosti aj losej zveri. Vykonáva sa základný a aplikovaný výskum prostredníctvom kŕmnych pokusov vo vonkajších výbehoch a bilančných klietach. Výskum sa realizuje nielen v experimentálnych podmienkach, ale aj priamo v poľovných revíroch, zverniciach a farmových chovoch. Motto pracoviska znie: Pre prax s praxou. Výskum sa zameriava na: zákonitostí trávenia živín - fyziológiu výživy prežúvavej raticovej zveri,  výživnú hodnotu prirodzenej potravy, vhodnosť krmív – testovanie krmív, škody spôsobované zverou na lese, význam rušivých faktorov, pastevné cykly, výživové potreby, návrhy kŕmnych zmesí, kvalitu zveri, telesné hmotnosti zveri, aplikácie priamo v experimentálnom chove raticovej zveri, umelú výživu mláďat, zachovanie pôvodnej druhovej biodoverzity Slovenska - výskum losa mokraďového - druhu národného významu, ale aj organizovanie konferencií a seminárov, vyžiadaných prednášok, praktické ukážky pre poľovníkov a farmárov priamo na živej zveri, výučba študentov, žiakov stredných, základných aj materských  škôl, príprava knižných publikácii.

Účastníci konferencie

 

Na konferencii boli prezentované aj ďalšie témy: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc., FAPZ SPU Nitra: Analýza účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany proti odhryzu jeleňou zverou, doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., FAPZ SPU Nitra: Význam selekcie v chove raticovej zveri, prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Vnadiská a krmoviská z hľadiska dôsledkov na životné prostredie, Ing. Martin Sýkora, poľovný referent, Lesy SR, OZ Topoľčianky: 60 rokov chovu zubra lesného, Ing. Jakub Blaška, FAPZ SPU Nitra: Vplyv veku na obsah vybraných ťažkých kovov v orgánoch diviačej zveri, Ing. Stanislav Bystriansky, predseda OZ Žito: Reštitúcia losa európskeho. 

Organizátori konferencie by sa chceli poďakovať všetkým inštitúciám ako aj jednotlivcom, ktorí organizačne, mediálne, odborne, finančne alebo inak pomohli usporiadať šiesty ročník nitrianskej konferencie.  

Ing. Matúš Rajský, PhD.; doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.; Odbor výživy, NPPC-VÚŽV Nitra; Foto: Tibor Benčič

Úvodná fotografia: Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie raticovej zveri. V pozadní - budova Odboru výživy.

28.02.2018
Ing. Matúš Rajský, PhD. - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Nitra, Viedeň, Brno
Späť
banner right