banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné informácie

 1. Úvod 
  Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov pri zasielaní noviniek a informácií prostredníctvom Newslettra z webových stránok www.kampolovat.  Spoločnosť WM Travel, a.s.  so sídlom Žilinská cesta 130, 921 01  Piešťany, Slovenská republika, IČO: 45 448 353 je ako prevádzkovateľ webu www.kampolovat.sk zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov (nariadenie GDPR), najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ osobných údajov
  Prevádzkovateľ internetovej stránky www.kampolovat.sk
  WM Travel, a.s.
  sídlo: Žilinská cesta 130,
  921 01 Piešťany
  IČO: 45 448 353

2. Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov

 1. k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 2. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 3. všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 4. získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 5. môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne 

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- Internetová registrácia

- Odber noviniek emailom Kampolovat.sk v podobe newslettra.

Ak si želáte registrovať na internetovej stránke získate tak:

- Možnosť odberu noviniek – newsletter emailom Kampolovat.sk

- Možnosť pridávania popisov k fotkám vo svojich fotoalbumoch

- Spravovanie vašich inzerátov na jednom mieste cez profil po prihlásení

Na registráciu používame postup tzv. „dvojitého explicitného súhlasu“ (double-opt-in). Vaša registrácia teda bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou Vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z Vašej strany nedôjde bezodkladne, Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy. 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sú všetky údaje o Vás osobne. Patrí medzi ne Vaše:

- Meno

- Priezvisko

- E-mailová adresa

- Telefónne číslo

5. Dobrovolnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie podmienok registrácie, za účelom odberu noviniek emailom. 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností  a spracúva ich po dobu, pokiaľ zákazník nezruší registráciu.

6. Používanie sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

WM Travel, a.s. používa na dosahovanie účelov uvedených v bode 3. Zmluvného poskytovateľa služieb v úlohe sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle čl. 28 GDPR. Ide o poskytovateľa služby pre hosting, platformovú službu a údržbu serveru. 

Sprostredkovateľ spracúva údaje výlučne podľa pokynov WM Travel, a.s. a je zaviazaný dodržiavať predpisy o ochrane údajov. 

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Právo na informácie 

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré sú spracovávané u nás, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdávame, a o účele spracovania. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií. 

Právo na odvolanie súhlasu 

Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailu na adresu info@kampolovat.sk. Poprípade nám môžete svoje odvolanie poslať poštou na adresu WM Travel. a.s., Žilinská cesta 130, 921 01  Piešťany 

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Registrovaný užívateľ webovej stránky www.kampolovat.sk týmto v pozícii dotknutej osoby vyjadruje zaškrtnutím príslušných políčok svoj súhlas s tým, aby WM Travel. a.s. spracúvala jeho zodpovedajúce osobné údaje na uvedené účely. 

9. Otázky o ochrane osobných údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na: 

WM Travel, a.s., Žilinská cesta 130, 921 01  Piešťany

E-mail: info@kampolovat.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

banner right